Messu Mielipiteitä lapsista/nuorista, päihteistä, arvoista, valtakunnan politiikasta ja Vantaan Kaupungin päätöksenteosta

Vapauttaako hallitus 90 luvun laman velkavangit

Tänään ja keskiviikkona lakivaliokunnassa käsiteltiin lakia yksityisen henkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE83/2014). Pääkysymys on, vapautuuko 90-luvun laman jälkeiset 8000 henkilöä  velkavankeudesta koskaan?

Hallituksen esityksessä lakiin lisättäisiin säännös velan erääntymisestä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta. Säännöksen tarkoitus on varmistaa, että luonnollisen henkilön velkavastuulla on aina jokin enimmäiskesto. Nykyisellään ulosottoperusteen maksuvelvoite on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Poikkeuksena on, jos velkoja on luonnollinen henkilö tai jos kysymys on rikokseen perustuvasta korvaussaatavasta. Silloin määräaika on 20 vuotta.

Saatava vanhentuu lopullisesti, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu umpeen. Määräajan  tarkoituksena on estää elinikäinen tai kohtuuttoman pitkäkestoinen ulosotto ja mahdollistaa mahdollisimman monelle velalliselle paluu yhteiskunnan talouden näkökulmasta hyödylliseksi jäseneksi.  

Useimmat velalliset elävät siinä mututuntumassa, että 15 vuoden kuluttua velat vanhenevat. Jos velkaa ei ole haettu ulosottoon, velkoja voi hakea ulosottoperusteen juuri ennen vanhentumisajan umpeutumista. Tällöin saatava on perimiskelpoinen pisimmillään 35 vuoden ajan.

Suomen Perimistoimistojen liitto ry;n mukaan sen jäsentoimistojen hoidossa on 15 000 toimeksiantoa, jotka perustuvat yli 20 vuotta vanhoin velkoihin ja joille ei ole haettu oikeuden päätöstä. Velallisia on yhteensä noin 8000 ja velkojen määrä noin 10 miljoonaa. Nyt hallituksen esityksessä oikeutetusti ehdotetaan, että velka vanhentuisi lopullisesti 20 vuoden kuluttua erääntymisestä. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika olisi 25 vuotta. Säännöstä sovellettaisiin rajoitetusti myös taannehtivasti.

No, pääsevätkö 90 luvun talouslaman velalliset veloistaan vihdoin vapaaksi? Veloista, jotka pääasiassa johtuivat massatyöttömyydestä ja toisen velasta takauksista sekä yrittäjien mittavista talousvaikeuksista. Eivät pääse, mikäli hallituksen esitys toteutuu sellaisenaan! Esityksessä ehdotetaan, että lain tullessa voimaan vanhentumisajasta katsottaisiin kuluneeksi enintään 15 vuotta. Näin ollen veloille jäisi vielä vähintään viisi vuotta perintäaikaa, ja jos perijä on luonnollinen henkilö, 10 vuotta.

Lakivaliokunnan ja eduskunnan ei tule hyväksyä hallituksen esitystä sellaisenaan, vaan viiden (ja 10) vuoden siirtymäajasta on luovuttava. Jo vuonna 2003 tehtiin 105 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite, jonka toteutuessa 90-luvun lamassa olevien velat vanhentuisivat. Velalliset ovat jo nyt odottaneet 11 vuotta kansandemokratian toteutumista, mutta saisivat esityksen näin toteutuessa vain viiden tai kymmenen vuoden lisätuomion. Ihimillistä olisi, että vihdoin päästämme 90 luvun laman velkavangit vapaaksi.  Yli kahden vuosikymmenen piina pitäisi jo riittää.

Eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta hallitus on sitoutunut ylivelkaantumiskehityksen hillitsemisen toimenpiteisiin (Hallituksen vuosikertomus 2013). Toimenpiteinä määriteltiin lakiin (HE78/2012) yläraja luottosopimuksen mukaiselle luoton todelliselle vuosikorolle, koska pikavippiyrityksien toiminta oli kohtuutonta velallista kohtaan. Yksityishenkilön velkajärjestelyn lain muuttaminen on monelta osin hyvä, eikä sitä kannata pilata yli 20 vuotta velkavankeudessa olleiden aikamäärän lisäämisellä.

 

muut plussat

Lakiesityksen tuomia parannusesityksiä olisivat se, että nuorten pääsy velkajärjestelyyn helpottuisi, ja asunnon säilyttämistä koskevaa säännöstä muutettaisiin tavallisten velkojen vähimmäiskertymän laskentatavan osalta. Menettely yksinkertaistuisi siltä osin, että velan määrä maksuohjelmassa määräytyisi pääsääntöisesti jo velkajärjestelyhakemuksessa käytetyn saldopäivän mukaan.

Velkajärjestelyn esteperusteita muutettaisiin siten, että velkaantumisen moitittavuutta arvioitaessa kiinnitettäisiin huomiota velallisen toiminnan lisäksi luotonantajan toimintaan. Velkajärjestelyn esteitä lievennettäisiin myös siten, että lakisääteisten velvollisuuksien lainlyöminen ei olisi esteperuste silloin, kun se johtuisi velallisen maksukyvyttömyydestä. Tällä hetkellä verojen tai vakuutusmaksujen laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, ettei henkilö ole päässyt velkajärjestelyyn.

Lisäsuoritusvelvollisuuden aiheuttavan tulon lisäyksen alarajaa korotettaisiin ja lisäsuoritusvelvollisuuden täyttämisajankohta siirrettäisiin verotuksen toimittamisen jälkeiseen aikaan. Velallisen oikeutta vapaakuukausien pitämiseen lisättäisiin silloin, kun maksuohjelman kesto on yli kolme vuotta.

Työttömien pääsyä velkajärjestelyyn nopeutettaisiin 2 vuodesta 18 kuukauteen. Tiedoksiannot toimitettaisiin pääsääntöisesti sähköpostitse aikaisemman hallintoa ja kustannuksia rasittavan paperikopion sijasta. Lakiin lisättäisiin säännökset maksuohjelman vahvistamisesta yksinkertaistetussa menettelyssä velkojien enemmistön suostumuksella.

Talous- ja velkaneuvonnasta annettua lakia muutettaisiin siten, että talous- ja velkaneuvonnassa avustettaisiin yksityisiä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia myös heidän elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyssä. Se mahdollistaa erityisesti toiminimellä toimivan elinkeinoa harjoittajan pääsyn velkajärjestelyn piiriin sekä mahdollistaisi velkomissuojan omistusasunnon osalle määrätyin ehdoin.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Velkajärjestelyn tuomioistuintilastoa (hallituksen esityksestä).

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki vuonna 1993. Velkajärjestelylain tavoitteena oli auttaa 1990-luvun laman seurauksena velkaantuneita yksityishenkilöitä selviytymään ylivoimaisesta velkataakastaan. Tavoitteena oli, että laman seurauksena ylivelkaantuneiden henkilöiden taloudellinen tilanne saataisiin korjattua ja he pääsisivät uuteen velattomaan alkuun. Sittemmin velkajärjestelystä on tullut pysyvä ja välttämätön keino ylivelkaantuneiden henkilöiden taloudellisen tilanteen korjaamisessa.

Lain voimaantulon jälkeen vuoden 2013 loppuun mennessä velkajärjestelyhakemuksia on jätetty käräjäoikeuksiin yli 112 000 kappaletta.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2012 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 4 539 velkajärjestelyasiaa.  Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 2 963 tapauksessa (81 prosentissa velkajärjestelyhakemuksista).

Yleisin syy velkajärjestelyn hakemiselle asiakkaalle oli velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden suuri määrä suhteessa asiakkaan maksukykyyn. Lähes puolessa (49 %) tapauksia neuvoja oli maininnut velkajärjestelyn hakuperusteeksi velallisen liian suuret velat suhteessa tuloihin. Näistä asiakkaista viidesosalla ei ollut lainkaan maksuvaraa.

Talous- ja velkaneuvojat arvioivat, että yli 40 prosentilla asiakkaista, joille suunniteltiin velkajärjestelyn hakemista käräjäoikeudesta, järjestelylle oli este, yleisimmin ”ilmeisen kevytmielinen velkaantuminen”. Tämä on kytköksissä siihen, että asiakkaiden velat koostuivat pääasiassa maksamattomista laskuista, vipeistä ja kulutusluotoista.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Matias Härkönen

Jotenkin tuntuu siltä, että velkaantuneelle voi olla ihan sama, vanheneeko velat 15 tai 20 vuodessa. Siinä ehtii jo tarpeeksi syrjäytymään ja pilaamaan elämänsä. Muutama voi saada helpotusta.

Parempi olisi, että kaikilla olisi mahdollisuus henkilökohtaiseen konkurssiin jenkkien tapaan. 5 vuotta olisi ehkä maksimiaika ja tuon jälkeen voisi aloittaa puhtaalta pöydältä.

Pitää pankillakin olla jokin vastuu antaessaan lainoja. Joskus käy niin, että ihmisen elämäntilanne jostain syystä muuttuu. Sairaus, konkurssi tai mikä tahansa asia. Tuolloin pitää olla mahdollisuus aloittaa alusta. Asunto tietysti menee pankille ja muukin omaisuus realisoidaan. Sitten maksimissaan viisi vuotta ollaan ulosotossa tai vastaavassa, jonka jälkeen loput annetaan anteeksi, eli kirjataan luottotappioiksi.

Hyvällä asiaalla ollaan nyt siis, mutta vaikuttaa näpertelyltä.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Ulosottovelkaisista ei jostain syystä koskaan puhuta, kun puhutaan yhteiskunnan vähäosaisista. He kuitenkin ovat niitä kaikkein kurjimmassa asemassa olevia, jos tässä konkurssissa nyt siitä kurjuudesta voi kilpailla.

Mielestäni tämä silmien sulkeminen hätää kärsiviltä on vielä suurempi ongelma kuin velkojen vanhentuminen, olkoon se sitten 5, 15 tai 20 vuotta. Kaikkialla ja joka paikassa lähes kaikkia valtion virastoja myöten tarkastellaan nimittäin ainoastaan henkilön bruttotuloja, aivan kuin se minimissään 1/3 voudille menevä osuus nettotuloista ei merkitsisi yhtään mitään. Ulosoton suojaosuus on 22,59 euroa päivässä bruttona, joka ei toteutuessaan riitä edes yksiön vuokraan.

Maksuhäiriömerkintöjen seuraukset ovat yksilön kannalta usein pahempi rangaistus kuin vankilatuomio, kun rakenteet eivät yksinkertaisesti ota niitä huomioon kuin palveluja tarjoavien yritysten kannalta.

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

Niiko kirjoittaa asiaa, mutta ei pohdi lainkaan sitä problematiikkaa joka syntyy systeemin väärinkäytöstä.

Velkajärjestelylakia on helppo kiertää ja olla noudattamatta sekä hakemuksessa manipuloida niin, ettei maksuvaraa juurikaan synny vaikka tosiasiallisesti sitä olisi paljonkin.

Jos saat manipuloitua puolisosi maksamaan tai vanhemmillasi on haluja maksaa, voit ihan huoletta vaikka opiskella parempaa tulevaisuutta velkajärjestelyaikana sillä kukaan ei todellisuudessa seuraa, että todellisuudessa noudatat myötävaikuttamisvelvollisuuttasi tai pidät tulotasosi oikeasti työlläsi siinä mitä päätös vaatii.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus

Moneen kertaan on jo todettu, että velkaantuneella ex-yrittäjällä ei Suomessa oikeusturvaa ole.

Näyttää siltä, että yhteiskunta maksattaa velallisen velat sellaisella matematiikalla, että velka ei suinkaan lyhene vaan kasvaa. Tarkoituksellisesti tottakai!

Viranomaiset eivät informoi siitä, onko velasta edes teoriassa mahdollista päästä omalla työllään eroon. Jos ei, niin tuskinpa velallinen viitsisi huvikseen nälkäpalkalla raataa kun tuomio on joka tapauksessa elinikäinen.

Kymppitonnin verovelka velkaannuttaa velallista lisää vaikka tämä olisi ansiotyössä. Kun pienestä palkasta aletaan leikata kolmasosa lyhennyksiin, niin palkka ei enää riitäkään elämiseen.

On käsittämätöntä, että velallinen joka perheineen vuosikaudet kärvistelee ahdingossa, ei siitä huolimatta lyhennä velkaansa pätkääkään vaan verottajan pitää vielä ottaa senkin päälle korot poikineen. Tähän kun listataan vielä Etelä-Eurooppalaisten perintätoimistojen "törkykorot" niin kuka ahdingolla tienaa? Verottaja, perintätoimisto, juristit vai pankit? Kaikkiko?

Viis oikeusturvasta! Varsinkin perintätoimistojen peli on HÄRSKIÄ!
Mutta kun itsensäelättäjä ei olekaan Suomessa ihminen. Ei, hän on edelleenkin RIISTÄJÄ!

Niinpä monella ex-itsensätyöllistäjällä ratkaisuksi koituukin työtätekemättömyys, alkoholismi tai nappi otsaan...

Puhumattakaan siitä, mitä tämä kaikki merkitsee yrittäjän lapsille jotka ovat täysin syyttömiä toimeentulemattomuuteen.

"Viisas" yrittäjä perustaa osakeyhtiön ja hommaa kunnon kirjanpitäjän. Niin kuin tunnettua, osakeyhtiössä velat eivät ole henkilökohtaisia (paitsi maksamattomat palkat). Sitten ei muuta kun kunnon yhtiölainat ja fyffet sveitsiläiselle numerotilille tai holdingyhtiön kautta veroparatiisiin. Ja huom, yrittäjän ei pidä tietenkään omistaa henk. koht. yhtään mitään, muuten tulee viranomainen ja vie!

Jos olet ollut rehellinen ja jos kaiken lisäksi vielä omistat jotain niin kaik`män "yhteiseen hyvään"(= Koiviston konklaavi)...

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Törkeä oikeusmurha;

Konekersantti Oy:n tuhoaminen
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/06/konekersa...

Esa Heikkisen syyttäjättämispäätös
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/esa-heikk...

Todistusaineistoa Konekersantti Oy:n jutussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/todistusa...

Lisää todistusaineistoa Konekersantti Oy:n jutussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/lisaa-tod...

Timo Peuranen

Olli Toivo Olavi Puolitaival kirjoittaa asiaa ja hyvät linkit. Lisäisin tähän Jippii-jutun Harri Johannesdahlin, jonka piina kesti noin 10 vuotta ainakin. Samoin Lisitzynin pariskunnan bisnekset tuhottiin ja olisi muitakin esimerkkejä. Kaikki kolme mainitsemaani henkilöä vapautettiin kaikista syytteistä, mutta korvaukset ei kata yritystoiminnan tuloksia kuin ehkä minimaalisen pienen murto-osan. Ja kukaan viranomainen ei joudu vastuuseen. Toivottavasti Johannesdahl voittaa juttunsa Suomen valtiota vastaan, kun hän haastoi valtion oikeuteen. Tosin en kovin usko siihen, että se tapahtuisi Suomessa. Kiistat pitää puida Eu-tuomioistuimessa tai EIT:ssa. Suomessa ei saa oikeutta useassa tapauksessa.

Puhumattakaan pienyrittäjistä johon sakkiin itsekin kuuluin aikoinaan. Mauno Koiviston konklaavi tuhosi elämäni -90 luvun lamassa. Lisäksi Suomi ei ole oikeusvaltio vaikka niin väitetään. Sen kertoo mm. EIT:n tilastot. Toivon, että Usari julkaisisi viimeisen saatavilla olevan tilaston EIT:n tuomioista. Viimeinen julkinen uutinen asiasta on muutaman vuoden takaa ja siinä tilastossa Suomella oli reilusti enemmän tuomioita kuin muilla pohjoismailla yhteensä.

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Onko Suomi täysin mätä? Tässä eräs hyvin uskottava perustelu ko. kysymykseen:

http://vimeo.com/20644766

Timo Peuranen

Kiitos siitä Mika Niikko, että asia on kuitenkin esillä ja se pitäisi ottaa pontevasti esille tuo perintätoimistojen sikamainen ryöstö. Korot ovat aivan sairaita ja olen itse varaton ja en pysty mitenkään niitä maksamaan. Asialle täytyy tehdä jotain!!!

Käsittääkseni pikavippiyhtiöiden toimintaan jotenkin puututtiin, mutta tämä toinen laillinen röystö saa jatkua. Kysymys on suurin piirtein samasta asiasta eli mafia-tyyppisestä koronkiskonnasta.

Hallitusneuvos Jouni Monopoli Laiho näpertää joka pikkuasiassakin. Miksi hän ei puutu tähän rahankeräykseen? Koskee myös ulosottoa eli valtion kassa on pohjaton ja Laihon pääduuni on kasata valtion kirstuun rahaa. Anteeksi, että viimeinen kappale poikkeaa hieman aiheesta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset